சமீபத்திய பதிவுகள்

பள்ளிகளில் சரியான வண்ண சமநிலையைக் கண்டறிதல்.

பள்ளி வடிவமைப்பிற்கான தேர்வுகளைச் செய்யும் போது, அதிக தூண்டுதலுக்கும், தூண்டுதலின் பற்றாக்குறைக்கும் இடையில் சமநிலையைத் தேடுவதே குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். இதைச் செய்ய, ஒவ்வொரு நிறத்தின் குணம் மற்றும் உணர்ச்சி விளைவுகளைப் புரிந்துகொள்வதும், நீங்கள் எந்த வகையான சூழலை உருவாக்க விரும்புகிறீர்கள்…

Copyright 2021 Interior Design Academy | All Rights Reserved.